Onderwijs en Examenregeling en onderwijsreglement Honours Academy

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een wettelijk document. In de OER-en wordt onder meer doel en inhoud van de opleiding, geldigheidsduur tentamens, wijze van tentaminering, geldigheidsduur tentamens, herkansingen, toelatingseisen, BSA en studiebegeleiding vastgelegd. Deze regeling wordt vastgesteld door het faculteitsbestuur. De eStudiegids is juridisch gezien een bijlage bij de Onderwijs- en Examenregeling.

Onderwijs- en Examenregeling (OER) per faculteit

Onderwijsreglement

Laatst Gewijzigd: 25-11-2016