Onderwijs en onderzoek

Regeling Belangenverstrengeling

Deze regeling gaat over belangenverstrengeling van de Universiteit Leiden van medewerkers, studenten, collega's die contacten hebben binnen de lokale, nationale en internationale gemeenschap.


Reglementen selectie

Voor de numerus fixus opleidingen dient een reglement te worden vastgesteld met daarin de selectiecriteria en de selectieprocedure op grond waarvan toelating zal plaats- vinden. Hieronder vindt u de reglementen voor het studiejaar 2017-2018 van de opleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Criminologie en Fiscaal Recht.


Iudicium Abeundi

De gronden voor een iudicium abeundi zijn gelegen in gedragingen of uitlatingen van een student die hem of  haar ongeschikt maakt voor de uitoefening van het beroep waartoe de opleiding opleidt dan wel voor de praktische voorbereiding op die uitoefening.


Afspraken van de Commissie Overlap

Het doel van de overlapafspraken is het bereiken van een evenwicht tussen de belangen van de opleidingen, de studentenverenigingen en de studieverenigingen omtrent de introductie van de eerstejaars studenten, door middel van een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.


Onderwijs en Examenregeling en onderwijsreglement Honours Academy

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een wettelijk document. In de OER-en wordt onder meer doel en inhoud van de opleiding, geldigheidsduur tentamens, wijze van tentaminering, geldigheidsduur tentamens, herkansingen, toelatingseisen, BSA en studiebegeleiding vastgelegd. Deze regeling wordt vastgesteld door het faculteitsbestuur. De eStudiegids is juridisch gezien een bijlage bij de Onderwijs- en Examenregeling.


Studentenstatuut

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht.


Regeling studeren in het buitenland

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden is zich ervan bewust dat zij een zorgplicht kan hebben jegens haar studenten die zich in het kader van hun opleiding in buitenland bevinden.


Regeling wetenschappelijke integriteit

Onderzoek binnen de Universiteit Leiden dient plaats te vinden volgens de algemeen aanvaarde normen voor wetenschappelijk handelen. De regeling biedt ruimte onderzoek te doen naar vermoede inbreuken hierop.


Werken voor Derden

Zo gauw werken voor derden wordt overwogen, moeten de activiteiten plaatsvinden binnen het kader van de 'Regeling Werken voor Derden'.