Gedragscodes

Gedragscode Integriteit

Iedereen die te maken heeft met de Universiteit Leiden, moet erop kunnen vertrouwen dat wij integer handelen. De Gedragscode Integriteit beschrijft hoe we dat met elkaar realiseren. Of het nu gaat om onderzoek, omgang met studenten, inkoop of het gebruik van gebouwen en terreinen.


Regeling wetenschappelijke integriteit

Onderzoek binnen de Universiteit Leiden dient plaats te vinden volgens de algemeen aanvaarde normen voor wetenschappelijk handelen. De regeling biedt ruimte onderzoek te doen naar vermoede inbreuken hierop.


Gedragscode 'Goed bestuur'

De Nederlandse universiteiten zijn van mening dat transparantie van en verantwoording over bestuur van de universiteiten belangrijk is. Zij hebben daarom een eigen code ‘Goed bestuur’ opgesteld en ondertekend. 


Openheid dierproeven

De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen KNAW, de Vereniging van Universiteiten VSNU, en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU hebben een ‘Code Openheid Dierproeven’ opgesteld, met het doel om door zelfregulatie tot een niet vrijblijvende openheid en dialoog over dierproeven te komen. De Universiteit Leiden onderschrijft deze gedragscode.


Protocol studeren met een functiebeperking

Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen de Universiteit Leiden, waarbij tevens de verantwoordelijkheden zowel voor de studenten als voor de instelling zo zorgvuldig mogelijk worden afgebakend


Regeling ICT- en internetgebruik

De regeling beschrijft welk gedrag omtrent ICT en internet niet wordt getolereerd en welke consequenties daar aan zitten. Denk hierbij aan gedrag waarbij de universiteit, haar studenten of medewerkers schade wordt toegebracht, gedrag dat maatschappelijk niet geaccepteerd wordt en gedrag dat bij wet verboden is.


Reorganisatiecode

De CAO en de Reorganisatiecode geven informatie over de (volgorde van) te nemen stappen in een reorganisatie en de rechtsbescherming van werknemers.